идея на Зелена Странджа

Село Воден - археология, природа, ловен туризъм


Ако обичате археологическите и архитектурни паметници, чистия въздух и спокойствието на Странджа планина, то трябва непременно да посетите село Воден, община Болярово.  


Общинска база - стаи за нощувки село Воден – места за настаняване  


3 стаи с по 3 единични легла, с 2 бани и тоалетни.


Цена за настаняване – 15 лв. без ДДС.


Пешеходен туристически маршрут: село Воден – Средновековен манастирски комплекс на Григорий Синаит – крепост „Малкото кале“ - останки от крепост „Голямото Кале” – храм „Свети Георги“ в село Воден. Дължина – около 5 км.


Селото е разположено в североизточните склонове на Дервентските възвишения. Намира се на 15 км от общинския център Болярово, на 32 км източно от Елхово и на 68 км от областния център Ямбол. На 1 км от Воден се намира яз. Малко Шарково.


До село Воден се намира късноантичната и средновековна крепост “Малкото кале”– крепост от периода Х – ХIII в. Обектът е разположен на малък връх, достъпен от юг чрез малка седловина, докато теренът от север, изток и запад е стръмен.


На 2,9 км югоизточно от селото в местността “Разкопките“ се намира  Средновековният манастир. Археологическият обект е на 400 м по права линия от “Малкото кале” и на 800 м от местността “Друма”, която съвпада с пътя, който през средновековния период е свързвал вътрешността на провинция Тракия със столицата на Византийската империя Константинопол – Via Diagonalis.


На около 3 км югозападно се намира късноантичната крепост “Голямото кале”.


До Средновековния манастир се намира и обитаема пещера, която е ключово местообитание за защитени видове прилепи в България.


Сред забележителностите на селото е и православният храм „Свети Георги“. Храмът се издига на най-високото място в селото и се вижда от всички населени места в околността. Старата черква преди това, построена през 1841 година, е опожарена по време на Руско-турската освободителна война от отстъпващите турски войски. Градежът на новия храм започва след Освобождението и е завършен и осветен през 1902 година. 


Църковният храм е уникален с красивите синьо-зелени каменни колони, с които са подчертани високите зидове. Светинята пази документи, регистри и църковна литература от първите години на миналия век.


В читалище „Ана Маймункова“ в центъра на селото можете да разгледате и етнографската


музейна сбирка „От ралото и гегата до първия компютър”.


А природата? През селото тече река Поповска, приток на река Тунджа. На нея, на 1 км от Воден, е изграден язовир Малко Шарково. Реката е богата на калабалъка (кабаколак), алая, черна мряна, кротушки, попадии и змиорки, а язовирът – на шаран бяла риба, стрижок и други.


Във Воден има и два общински язовира.   


Част от землището на село Воден влиза в защитената зона „Западна Странджа“, определена за опазване на диви, редките и застрашени от изчезване птици като Скален орел, Черен и бял щъркел, Белоопашат мишелов и още над 20 вида хвъркати. В зоната гнезди 15 % от българската популация на световно застрашения Царски орел и е местообитание на още два вида от Червената книга на България – малкия креслив орел и орела змияр.


Други части от землището на село Воден попадат в защитените зони „Дервентски възвишения", „Дервентски възвишения 1“ и „Дервентски възвишения 2“. В „Дервентски възвишения“ се срещат царски орел, малък воден бик, белоопашат мишелов, чучулига и др. „Дервентски възвишения 1“  е покрита от широколистни смесени дъбови гори, най-често цер и благун, примесени с келяв габър и космат дъб, неблагоустроени пещери и др. „Дервентски възвишения 2“ е хълмиста област, с преобладаване на дъбови гори и пасища. Тя се характеризира с висок орнитологичен и ботанически интерес, представлява главен миграционен път за птиците. На тази територия се срещат значителен брой редки и застрашени видове. Под защита са местообитанията на алувиални гори от елша и ясен, на сухи тревни и храстови съобщества, на дъбово-габърови гори и др.


Във Воден е развит и ловният туризъм чрез ЛРС „Странджа“. Районът е богат на сърни, благородни елени, диви зайци, фазани и яребици.


Във Воден можете да си закупите от местните жители традиционните за този край ястия – странджанско дядо, баница зелник, разсолник, долми, домашни зимнини, вино алжирка, домашно сирене краве, овче, козе.


В село Воден функционира и общински Дом за стари хора.  
Публикувано от: Стоянка Чакърова

Данни за контакт

Tелефон: 0879996023
e-mail: obstina@bolyarovo.bg

календар на събитията